תקנון האתר

כללי
1.1. אתר האינטרנט www.meromgolantourism.co.il  הינו אתרו האינטרנט הרשמי של תיירות מרום גולן (להלן: "החברה").
1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או החברה.
1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
2. סיכונים ואחריות
2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is ") והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5. החברה עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.8. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
3. הזמנת אירוח
3.1. כללי
3.1.1. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
3.1.2. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.3. הזמנת חדר/אירוח בתיירות מרום גולן אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו: 04-6960267 או באמצעות אתר זה.
3.1.4. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
3.2. פרטי רוכש השירותים
3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3. אופן ההזמנה
3.3.1. המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. התשלום יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי עם הגעה למלון.
3.3.2.  לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.3.4. הודעה זו יש להדפיס ולהביא עמכם לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד.
4. תנאים והגבלות
4.1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
4.2. החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
4.3. החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
4.4. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
4.5. אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח.
4.6. קבלה ופינוי חדריםcheck in בימי חול: משעה 15:00 ובשבת או חג משעה 18.30. Check out בימי חול: עד השעה 11:00 בשבת או חג: פינוי עד השעה 13:00. 
הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
4.7. מדיניות ילדים: תינוק - עד גיל שנתיים. ילד - מגיל שנתיים ועד גיל 12. מבוגר - מעל גיל 12.
4.8. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את תיירות מרום גולן.
4.9. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בצפון.
5. ביטול הזמנה
5.1. דמי ביטול:
5.1.1. מ-7 ימים ועד מועד ההגעה – עלות של לילה מלא, באוגוסט וחגים: מ-14 ימים ועד מועד ההגעה עלות של לילה מלא. אי הגעת אורח (Non Show)  תחויב ב-100% דמי ביטול. 
דרכי ביטול: מחלקת הזמנות טל' 04-6960267 שלוחה 1 / פקס: 04-6960229 / 
דוא"ל: Hazmanot@biz-mg.co.il / כתובת דואר: קיבוץ מרום גולן 1243600 ד.נ. צפון רמת הגולן. לאחר המשלוח, יש לוודא קבלת הפקס/דוא"ל/דואר במחלקת הזמנות.
 
6. מדיניות
6.1 חל איסור מוחלט לשימוש במערכות קול והגברה מכל סוג בשטחי המלון.
6.2 הכנסת בעלי חיים לחדרי ושטחי המלון אסורה.
6.3 אין להדליק אש/מנגל במתחם חדרי דלקס.
6.4 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת החברה מראש. הבאת אורחים למתחם המלון ו/או שימוש בשירותיו בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
6.3 אין להוציא ציוד מחדרי ושטחי המלון.
7. שמירת המקום
7.1. המזמין מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו, הן במלון והן בגינה שמסביב.
7.2. המזמין מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.
 
שהות נעימה!