תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט של מלון מרום גולן

("תקנון")

 מעודכן נכון ל: ‏19/04/2021

 

 1. כללי

 

 • אתר https://www.meromgolantourism.co.il/ הינו אתר האינטרנט של תיירות מרום גולן בע"מ ("החברה" ו/או "המלון") והינו מספק, בין היתר, מידע אודות המלון, השירותים הניתנים על ידי המלון, מחירים, מבצעים וחבילות נופש ("האתר").

 

 • האתר מופעל ומתוחזק באופן שוטף על ידי חברת סימפלקס בע"מ ח.פ 51-378848-9 ("מפעילת האתר").

 

 • הזמנת חבילות הנופש באמצעות האתר ("השירותים"), שקולה להזמנת חבילות נופש בכל אמצעי אחר שמאפשר המלון, ובכלל זה, באמצעות הטלפון (04-6960267 שלוחה 1), וזאת אלא אם נאמר אחרת על ידי המלון.

 

 • כל אדם המשתמש או גולש באתר ("המשתמש") לרבות משתמש המבצע רכישה כהגדרתה להלן ("הרוכש"), מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון והוראותיו והוא מסכים להם.

 

 • בעצם השימוש באתר (ובכלל זה, מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר), נותן הרוכש ו/או המשתמש את הסכמתו לתקנון ולכל תנאיו (לרבות, למדיניות הפרטיות המופיעה באתר, כפי שתתעדכן מעת לעת מדיניות הפרטיות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה (לרבות מי ממנהליה, בעליה ועובדיה) ו/או מפעילת האתר לרבות מי ממנהליה, בעליה ועובדיה), בכל הקשור לשימוש באתר ותפעולו.

 

 • מובהר, כי הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות המופיעה באתר, וכפי שתהא מעת לעת ("מדיניות הפרטיות"), חלות גם ביחס לגלישה ו/או שימוש באתר, וזאת באמצעות כל אמצעי מחשוב ו/או תקשורת שהוא, לרבות מחשב נייח ונייד, טלפון סלולארי, טאבלט וכו'.

 

 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לזכר ונקבה כאחד.

 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 

 1. תנאי השימוש באתר

 

 • כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל או מחוץ לישראל (בכפוף לדין החל ומדיניות הפרטיות); (ד) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, ויזה אלפא, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד; (ו) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף כדין ובהתאם לחוקי המדינה הרלוונטית.

 

 • חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר כי קרא את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות, כי הוא מסכים לתנאיו, וכי הוא מסכים למסור פרטים מזהים אודותיו באופן רצוני, בכפוף לדין.

 

 • החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

 

 • המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר עשוי להיות כרוך בסיכונים רבים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

 

 • אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.

 

 • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

 

 • החברה עושה את כל שביכולתה ושליטתה כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט בכל זמן נתון של כלל הנושאים המפורטים בו. האתר משמש כלי מידע כללי עבור המשתמש לצורך קבלת שירותי החברה וביצוע רכישה. מובהר שחלקים מהאתר מציג בין היתר נתונים שהחברה רכשה ו/או מקבלת מצדדים שלישיים.

 

 • המידע מוצג באתר כפי שהוא. החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

 

 • בסעיף 2 זה, "המשתמש" כולל גם "רוכש" כהגדרתו לעיל.

 

 1. פרטי רוכש השירותים

 

 • משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר ("פרטי הרכישה").

 

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎1 לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר ובמקרה של ביצוע הזמנת חבילת נופש כלשהי במלון, מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע רכישה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 • אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון, מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.

 

 • אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.

 

 • אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

 • אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמן.

 

 • כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 • אם בוצעה "מכירה קבוצתית" – קרי, ביצוע רכישה של יותר משלושה (3) חדרים באותו מועד אירוח.

 

 • מובהר, כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין חבילת נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או מכירה קבוצתית כהגדרתה לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה בו ייעשה שימוש באתר שלא לשימוש פרטי, בהתאם לסעיף 3.4 זה, החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

 

 1. ביצוע ההזמנה

 

 • משתמש המעוניין להזמין חבילת נופש באתר, יבצע את ההזמנה באמצעות "מערכת הזמנות" של האתר ("ההזמנה"). המערכת תאפשר למשתמש להזין את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה.

 

 • במהלך ביצוע ההזמנה תוצע למשתמש האפשרות להצטרף למועדון החברים של החברה, אך אין בכך תנאי לביצוע ההזמנה. לפרטים בדבר מועדון החברים ראו סעיף ‎8 לתקנון זה.

 

 • הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהרוכש קיבל הודעת מערכת בדוא"ל המאשרת את ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה").

 

 • החברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית שהיא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.[

 

 • מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש/ הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש/ רוכש דרך האתר, והמשתמש/ הרוכש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהן ו/או כלפי מי מטעמן.

 

 • מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד (אלא אם נאמר אחרת) והתשלום עבור הרכישה יתבצע במלון, עם ההגעה למלון ו/או בהתאם לדרישת החברה (ולפי שיקול דעתה הבלעדי), המוקדם מבניהם. מובהר, כי החברה רשאית לדרוש ביצוע התשלום ו/או חלקו במעמד ביצוע ההזמנה וכתנאי לרכישה, בכפוף לשיקול דעתה.

 

 • מובהר, כי המחירים באתר אינם כוללים מע"מ, ועל רוכש שהינו אזרח ישראלי תחול חובת תשלום המע"מ והוא יחויב בו, עם הגעתו למלון.

 

 • רוכש שאינו אזרח או תושב ישראלי ולא חלה עליו חובת תשלום מע"מ לפי כל דין (ובכלל זה תושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, בעלי אישורי שהייה של עד שלושה חודשים ו/או בעלי דרכונים דיפלומטיים), לא יחויב בתשלום מע"מ. במקרה של תשלום במט"ח, התשלום יהא בהתאם לשער היציג ביום התשלום בפועל בהגעה למלון עפ"י המחיר שקלי של ההזמנה ברגע ביצועה.

 

 • רוכש שאינו אזרח או תושב ישראלי יידרש להציג במלון בעת ההגעה, את אישור הכניסה לארץ ((Entry Permit ואת הדרכון שברשותו על מנת ליהנות מפטור ממע"מ.

 

 1. תשלומים

 

 • התשלום יתבצע ביום ההגעה למלון בדלפק הקבלה, אלא אם ייקבע אחרת (ובכפוף לאמור בסעיף 4.6 לעיל).

 

 • המשתמש יהא רשאי לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:

 

 • רכישה בסך של עד 1,000 ש"ח – שני תשלומים שווים ללא ריבית.

 

 • רכישה בסך של מעל 1,000 ש"ח - מתשלום אחד ועד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית.

 

 • במידה והמשתמש יבקש יותר משלושה תשלומים, ללא קשר לסך הרכישה, תתאפשר החלוקה, בתשלומי קרדיט בלבד, בהתאם למדיניות החברה ודרישתה.

 

 • תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

 

 • החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

 

 • מע"מ יתווסף בהתאם לדין.

 

 • מדיניות שינוי או ביטול הזמנה על ידי הרוכש

 

רוכש זכאי לבצע שינויים ברכישה כמפורט להלן:

 

 • ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני, במחלקת הזמנות של החברה בטלפון: 04-6960267 שלוחה 1 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected]. לצורך שינוי ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר האסמכתא של ההזמנה.

 

 • מובהר שכל שינוי בפרטי ההזמנה, ובין היתר, גם שינוי במועד ההגעה למלון או תקופת השהייה בו, עלול לגרום לשינוי המחיר וזאת בהתאם למדיניות המלון, כפי שתהא מעת לעת, ולשיקול דעתו הבלעדי של המלון. שינוי כאמור, יכול שייעשה רק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המלון ולתנאים שיקבעו על ידו בקשר לכך (לרבות מחיר, תקופת השהיה וסוג החדר) ולא יחשב כהודעת ביטול של ההזמנה הקיימת.

                

 • רוכש זכאי לבטל את הרכישה בתנאים כמפורט להלן:

 

 • התאריך הקובע לביטול הרכישה, יהיה מועד קבלת הודעת הביטול כהגדרתה להלן ובמקרה של שיחה טלפונית, מועד משלוח אישור בכתב מאת נציג החברה בעקבות השיחה הטלפונית. במידה ויום קבלת הודעת הביטול הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד הביטול יום העבודה הראשון שלאחריו ("מועד הביטול") .


 
ביטול רכישה-ביטול רכישה שבוצעה על ידי הרוכש, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה.

פנייה לחברה לצורך ביטול רכישה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות ")הודעת ביטול"(
 

 • באמצעות מסירת הודעה לחברה בדלפק הקבלה במלון;
 • בטלפון למחלקת הזמנות שמספרו 04-6960267, שלוחה 1;
 • בפקס שמספרו 04-6960229.
 • באתר האינטרנט של החברה -  ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה " תיק ההזמנות " ו/או " ביטול הזמנה " בחלקו התחתון של עמודי הבית, הרוכש יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה. לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של התקנון.

  ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון זה. במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות" יש ליצור קשר עם המלון באמצעות פניה למחלקת הזמנות בדואר אלקטרוני[email protected] או בטלפון: 04-6960267 שלוחה 1.
 
 • יש למסור את הפרטים הבאים בכל הודעת ביטול, לכל הפחות: שם מלא, מספר אסמכתא.

 • הודעת הביטול תהא בתוקף החל ממועד הביטול כהגדרתו לעיל בלבד.

 • דמי ביטול

  דמי ביטול בגין רכישת חבילת נופש, כאשר ההזמנה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:

 • במקרה בו התקבלה הודעת הביטול בתוך 14 יום מיום אישור הרכישה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד תחילת האירוח, הרוכש יחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

 • במקרה בו התקבלה הודעת הביטול שלא במנין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן כמפורט לעיל, הרוכש יחויב בדמי ביטול כדלהלן:

 1. במקרה בו התקבלה הודעת הביטול, על ידי הרוכש, פחות מ – 7 ימי עסקים טרם מועד תחילת האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה), הרוכש יחויב בדמי ביטול בסך השווה ל- 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.(ללא אפשרות למימוש ההזמנה ו/או חלק ממנה)
 2. במקרה בו התקבלה הודעת הביטול פחות מ- 24 שעות ממועד האירוח, תבוטל ההזמנה באופן מלא (ללא אפשרות למימוש ההזמנה ו/או חלק ממנה) והרוכש יחויב בדמי ביטול של 100% ( מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 3. במקרה של אי הגעה למלון במועד תחילת האירוח("No-Show") , הרוכש יחויב בדמי ביטול בסך של 100% (מאה אחוז) משווי הרכישה הכולל (ללא אפשרות למימוש ההזמנה ו/או חלק ממנה).

 • מובהר כי הסדרי הביטול, לרבות דמי הביטול המפורטים לעיל אינם חלים על הזמנה קבוצתית ו/או על רכישות מרוכזות (ל- 10 חדרים ומעלה), או על הזמנה המבוצעת על ידי יחיד ל- 4 חדרים ומעלה, וכי ביחס להזמנות ו/או עסקאות מסוג זה יערך הסדר ביטול פרטני במעמד ההזמנה. 

 • דמי הביטול ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי הרוכש. היה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לגבות את דמי הביטול באמצעות כרטיס האשראי יהיה על הרוכש לשלם את דמי הביטול במלואם בתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול על פי תקנון זה.

 • הגדרות:

 

 • "חגי ישראל" - לפי מועדם בלוח השנה העברי כולל חוה"מ וערבי חג. "תקופות שיא" - חודשי הקיץ (החל מה 1 לחודש יולי ועד ל 31 לחודש אוגוסט כולל).
 • "עונה רגילה" – כל מה שלא בגדר תקופות שיא ו/או חגי ישראל.

 

 1. מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 

 • אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

 

 • במקרה של כוח עליון, הטלת סגר ו/או מגבלות כלשהן ביחס לענף התיירות, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

 

 • במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

 

 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

 

 • הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם, בהתאם לדין.

 

 1. שעות קבלה ופינוי חדרים:

 

 • קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג (משעה 18.30).

 

 • פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 13:00.

 

 • אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 13:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה למלון ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות המלון. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון, כפופה לתפוסה במלון, לאישור הנהלת המלון ולתשלום נוסף בסך של 300 ש"ח לחדר. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו למלון בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור בסעיף זה.

 

 • לא אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת ו/או אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף ‎3 לעיל והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף במלון בהתאם למחיר שנקבע בעת ביצוע הרכישה.

 

 1. מועדון החברים:

 

 • על מנת להצטרף למועדון החברים של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. משתמש ו/או רוכש אשר נרשם למועדון חברים יהיה זכאי להטבות בהתאם למדיניות החברה, כגון: הנחות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה שיתפרסם מעת לעת.

 

 • רוכש אשר הינו חבר מועדון של המלון יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. ההטבות ו/או ההנחות אינן ניתנות להעברה לאחר. הרוכש מחויב להציג תעודה מזהה בעת הגעתו למלון על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת הרוכש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא כפי שנקבע בעת ביצוע ההזמנה.

 

 • מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, וכי ההנחות התקפות יהיו בהתאם לתקנון המועדון.

 

 • יודגש כי חבר מועדון חברים אינו זכאי לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי החברה באתר, אלא אם נאמר אחרת.

 

 • מובהר ומוסכם, כי בהתאם להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון חברים של החברה, וזאת על פי מדיניות הפרטיות של החברה ועפ"י ההרשאה שניתנה לחברה ע"י המשתמש לפיו.  

 

 • ככל שנתן המשתמש את הסכמתו, יישלחו למשתמש הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות (בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), לרבות מידע אודות מבצעים ו/או הנחות של החברה ו/או צדדים שלישיים במסגרת שיתופי פעולה של החברה עימם. באמצעות מתן ההרשאה כאמור, המשתמש נתן את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מאת החברה או צדדים שלישיים תוך שימוש בפרטים שנמסרו על ידו מרצונו החופשי (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981). המשתמש רשאי להסיר את כתובת האימייל מרשימת התפוצה/ לבטל קבלת הודעות פרסומיות, למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה/ unsubscribe אשר יופיע במייל או בהודעה, המאפשר את עדכון פרטי המשתמש ולרבות את הסרתו מרשימת התפוצה בלחיצה על כפתור ו/או באמצעות משלוח בקשת הסרה בכתב לכתובת דוא"ל שתופיע בכל מייל/ הודעה שיווקיים כאמור ובאם מדובר בהודעת סמס, אזי גם באמצעות הודעת סמס ובכל מקרה בהתאם להוראות ו/או הנחיות שיימסרו לעניין זה בהודעות שיישלחו. המשתמש מאשר כי החברה הודיעה למשתמש כי הוא יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור. ככל שתתקבל הודעת הסרה כאמור, החברה תסיר את פרטי המשתמש מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתו, ובהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל זאת כמוסדר במדיניות הפרטיות של החברה.

 

 • למען הסר ספק מובהר כי את תנאי ההצטרפות למועדון החברים, ההטבות המגולמות במועדון החברים וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: מועדון חברים

 

 1. בעלות וזכויות יוצרים:

 

 • זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.

 

 • הקניין הרוחני לרבות זכות יוצרים והסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") הינם קניינה של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

 • המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

 

 • אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

 

 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.

 

 • בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט בלינק, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

 

 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

 

 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר אלא לפי מדיניות הפרטיות.

 

 • חברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לבצע.

 

 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/א בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

 • ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן. מובהר ככל שהסכים המשתמש להצטרף למועדון החברים, המידע שימסור כאמור לעיל, ייכלל במאגר מידע של החברה ו/או מי מטעמה מחזיקה (ככל ומחזיקה) לצורך שירותי דיוור ישיר - השימוש במידע יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות [<הכנס לינק>], מגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות

 

 • מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ("Opt-out") ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או והכל על פי האמור בסעיף 8.5 ו 8.6 לעיל, ומדיניות הפרטיות.

 

 1. כללי:

 

 • מספר המקומות במלון הנו מוגבל וביצוע הרכישה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.

 

 • החברה זכאית לעדכן ו/או לשנות את המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהא כל טענה למשתמשים בקשר לכך.

 

 • החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 

 • המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

 

 • אירוח במלון הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

 

 • לעניין ההזמנה- "תינוק"- מי שגילו עד שנתיים. "ילד"- מי שגילו מעל גיל שנתיים ועד גיל 12 שנים. "מבוגר" – מעל גיל 12.

 

 • חל איסור מוחלט לשימוש במערכות קול והגברה מכל סוג בשטחי המלון, כמו כן, הכנסת בעלי חיים לחדרי ושטחי המלון אסורה.

 

 • אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת החברה מראש. הבאת אורחים למתחם המלון ו/או שימוש בשירותיו בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המלון.

 

 • כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה של המלון ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.

 

 • החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או מנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע לרבות כתוצאה מועמסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע לרבות כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

 

 • החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.