תקנון האתר

1.כללי:
1.1. אתר www.meromgolantourism.co.il הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות המלון מרום גולן, השירותים הניתנים על ידי המלון, המחירים, המבצעים, חבילות נופש ועוד וכמפורט באתר (להלן: "האתר").
1.2.האתר הינו בבעלותה הבלעדית של חברת תיירות מרום גולן בע"מ, ח.פ 51-391123-0 (להלן: "החברה").
1.3.האתר הינו בתחזוקת והפעלתה השוטפת של חברת סימפלקס בע"מ ח.פ 51-378848-9 (להלן: "מפעילת האתר").
1.4.הזמנת חבילות הנופש באמצעות האתר (להלן: "השירותים") הינה הליך השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר. מובהר בזאת כי ניתן לבצע הזמנה במרכז ההזמנות של המלון בטלפון 04-6960267 שלוחה 1

1.5.הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש")מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.

1.6.השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.7.הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').

1.8.חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.

1.9.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2.תנאי שימוש באתר:

2.1.כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד; (ו) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף.

2.2.חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

2.3.החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

2.4.המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.5.אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.

2.6.החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

2.7.החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.

2.8.המידע מוצג באתר כפי שהוא החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

3.פרטי רוכש השירותים:

3.1.משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").

3.2.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎2.1 לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר ובמקרה של ביצוע הזמנת נופש כלשהו במלון, מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

3.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.

3.3.2.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.

3.3.3.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.3.4.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמן.

3.3.5.כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.4.מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או הזמנה של למעלה מ-9 חדרים לאותו מועד אירוח. שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את החברה ו/או את מפעילת האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

4.ביצוע ההזמנה:

4.1.משתמש המעוניין להזמין נופש באתר יזמין את הנופש באמצעות "מערכת הזמנות" של האתר. המערכת תאפשר למשתמש להזין את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה.

4.2.במהלך ביצוע ההזמנה תוצע למשתמש האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות של החברה (לפרטים בדבר מועדון הלקוחות ראו סעיף ‎8 לתקנון זה).

4.3.הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה"). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הזמנתו, ולהציגה בפני פקיד הקבלה בעת הגעתו למלון.

4.4.החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.

4.5.מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.

4.6.מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד, ככל שלא מופיע ו/או נדרש אחרת, בין במסגרת ההזמנה ובין על ידי המלון ככל שלא הופיע אחרת כאמור, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות במלון, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת המלון.

4.7.על האף האמור בסעיף 6‎4. לעיל, בחגים ותקופות שיא כהגדרתן בסעיף ‎5.4 להלן, תהא החברה רשאית לחייב מראש את הרכישה (עלות החופשה), וזאת בהודעה למשתמש.

4.8. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה.
אזרח ישראלי אשר יבצע הזמנת תייר יחויב במע"מ על פי הדין החל בישראל. המס הנדרש (מע"מ) ישולם במלון, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת המלון.

4.9.תשלומים

4.9.1. המשתמש יהא רשאי לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:

4.9.1.1.רכישה בסך של עד 1000 ש"ח – שני תשלומים שווים ללא ריבית.

4.9.1.2.רכישה בסך של מעל 1000 ש"ח - מתשלום אחד ועד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית.

4.9.1.3.במידה והמשתמש יבקש יותר משלושה תשלומים, ללא קשר לסך הרכישה, תתאפשר החלוקה, בתשלומי קרדיט בלבד, בהתאם למדיניות החברה ודרישתה.

4.10 תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018

4.11 החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

4.12.ביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני, במחלקת הזמנות של החברה בטלפון: 04-6960267 שלוחה 1 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת Hazmanot@biz-mg.co.il לצורך שינוי ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר האסמכתא של ההזמנה.

4.13.ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה ו/או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס ו/או המייל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור הנציג הטלפוני. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

5. מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:

5.1. "ביטול הזמנה" - ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
בהודעת ביטול יש לציין את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר האסמכתא של ההזמנה.

5.2. פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות :
א. באמצעות מסירת הודעה לחברה בדלפק הקבלה במלון מרום גולן
ב. בטלפון למחלקת הזמנות שמספרו 04-6960267 שלוחה 1
ג. באמצעות מכתב בדואר רשום לחברה בכתובת: ד.נ. צפון רמת הגולן, קיבוץ מרום גולן 1243600
ד. בדואר אלקטרוני בכתובת Hazmanot@biz-mg.co.il
ה. בפקס שמספרו 04-6960229
ו. באתר האינטרנט של החברה - ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה "תיק ההזמנות" בחלקו התחתון של עמודי הבית, המשתמש יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש (כתובת דוא"ל ) וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה .
לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של המחירון. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון זה. במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות", יש לבטלה על ידי יצירת קשר עם המלון באמצעות פניה למחלקת הזמנות בדואר אלקטרוני: Hazmanot@biz-mg.co.il או טלפון: 04-6960267 שלוחה 1

5.3. דמי ביטול:

5.3.1. דמי ביטול בעונה רגילה, קרי ביטול במהלך חודשים ינואר ועד יולי ומחודש ספטמבר ועד לדצמבר, למעט באירועים מיוחדים או בתקופות שיא (כהגדרתם להלן), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:

5.3.1.1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשתה בתוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

5.3.1.2. ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, בעונה רגילה, שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המשתמש בדמי ביטול כלהלן:

5.3.1.2.1. במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש פחות מ - 7 ימים טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה), תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך עלות של ללילה עבור כל חדר שבוטל.

5.3.1.2.2. במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.3.2. דמי ביטול בתקופות שיא, קרי ביטול במהלך חודשים יולי ואוגוסט ובערבי חג וחג, לרבות בראש השנה, סוכות, פסח ושבועות (לעיל ולהלן: "תקופות שיא"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:

5.3.2.1. במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

5.3.2.2. ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, בתקופות שיא, שלא בהתאם למניין הימים הקבוע בחוק הגנת הצרכן, יחויב המשתמש בדמי ביטול כלהלן:

5.3.2.2.1. במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה לאחר 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך פחות מ-14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך עלות של לילה עבור כל חדר שבוטל.

5.3.2.2.2. במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.3.3. דמי ביטול באירועים מיוחדים, קרי ביטול במסגרת מבצעים מיוחדים ובמסגרת סופי שבוע ו/או חבילות מיוחדות ו/או אירועים מיוחדים שהחברה עורכת, לגביהם נקבע מחירון ייעודי, בין אם לקבוצת אנשים ובין אם לכלל, בין אם פסטיבל ייחודי ו/או אירוע מיוחד שעורכת החברה (להלן: "אירועים מיוחדים"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:

5.3.3.1. במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

5.3.3.2. במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בחלוף 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך מעל 14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך השווה ל- 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.3.3.3. במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בחלוף 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ופחות מ- 14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.3.3.4. במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

5.4 חגים ותקופות שיא
"חגי ישראל" - לפי מועדם בלוח השנה העברי
"תקופות שיא" - חודשי הקיץ (יולי – אוגוסט)
"עונה רגילה" – כל מה שלא בגדר תקופות שיא ו/או חגי ישראל

6.מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:

6.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1.1.אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.1.2.אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

6.1.3.במקרה של כוח עליון, הטלת סגר, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

6.1.4.במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

6.1.5.בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

6.2.הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

7.שעות קבלה ופינוי חדרים:

7.1. קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג (משעה 18.30).

7.2. פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 13:00.

7.2.1.אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 13:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה למלון ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות המלון. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון, כפופה לתפוסת המלון, לאישור הנהלת המלון, ותחויב בתוספת תשלום בסך של 150 ש"ח לחדר. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו למלון בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.

7.2.2.אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף ‎7.2.1 לעיל, והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף במלון בהתאם למחירון המלון התקף באותה עת.

8.מועדון לקוחות:

8.1.על מנת להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי להטבות בהתאם למדיניות החברה, כגון: הנחות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה.

8.2.רוכש אשר הינו חבר מועדון של המלון יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג תעודה מזהה וקוד מועדון בעת הגעתו למלון על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת המשתמש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת.

8.3.מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, וכי ההנחות התקפות יהיו בהתאם לתקנון המועדון.

8.4.יודגש כי חבר מועדון לקוחות אינו זכאי לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי החברה באתר, אלא אם נאמר אחרת.

8.5.מובהר ומוסכם, כי בהתאם להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות, והמשתמש מסכים כי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

8.6.למען הסר ספק מובהר כי, תנאי ההצטרפות למועדון, ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: https://www.meromgolantourism.co.il/club-members. יובהר כי תקנון זה ותקנון מועדון משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.

8.7 מלון מרום גולן שמח להעניק לחברי המועדון הטבה של 10% ממחיר המחירון, ההטבה אינה תקפה בחגי ישראל ובעונת השיא – חודש אוגוסט, אין כפל מבצעים - ההטבה אינה תקפה במבצעים וחבילות שהמלון מוציא מעת לעת

9.בעלות וזכויות יוצרים:

9.1.זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.

9.2.הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים")רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

9.3.המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

9.4.אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה(download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

9.5.המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.

9.6.בכדי לקשר ו/או להציג את האתר www.meromgolantourism.co.il באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

10.אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

10.1.החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.

10.2.למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/א בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

10.3.ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

10.4.ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה בכתובת: hazmanot@biz-mg.co.il

10.5.עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

11.כללי:

11.1.מספר המקומות במלון החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.

11.2.החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

11.3.החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.

11.4.המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

11.5.אירוח במלון החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

11.6.לעניין ההזמנה- "תינוק"- מי שגילו עד שנתיים. "ילד"- מי שגילו בין 2-12 שנים. "מבוגר" – מעל גיל 12.

11.7. חל איסור מוחלט לשימוש במערכות קול והגברה מכל סוג בשטחי המלון, כמו כן, הכנסת בעלי חיים לחדרי ושטחי המלון אסורה.
11.8. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת החברה מראש. הבאת אורחים למתחם המלון ו/או שימוש בשירותיו בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

11.9.כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה של המלון ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.

11.10.החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מועמסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

11.11.החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: ד.נ. צפון רמת הגולן, קיבוץ מרום גולן 1243600